คลังข้อมูลผลงานอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถานศึกษา ที่ลงทะเบียน


ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
126 ถนนขุนลุมประพาศ ตำบลจองคำ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
Tel. 053611848 fax 053611847
email : nawaminmaehongson@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
135 หมู่ที่ 6 อ.ปง
จ.พะเยา
Tel. fax 054-430983
email : techno_pong@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายเอนก ชินบุตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
115/3ม.13ต.ชนแดน อ.ชนแดน
จ.เพชรบูรณ์ 67150
Tel. 056761552 fax 056761711
email : Info40@chondaen.mail.go.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
ว่าที่ ร.ท.สมภพ เพชรพระประเสริฐ
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
41 ม.3 อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24180
Tel. 038570333 fax 038-570885
email : jittima_2550@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

นายธนิต เนืองเฉลิม
59 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.อ.เมือง
จ.จันทบุรี
Tel. fax 039-330125
email :
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

ดวงอุมา โสภา
460 ถนน นครสวรรค์ ตำบลตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
Tel. fax 043-722010
email : activitymtc@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายวันชัย โตมี
นางสาวเขมจิรา ทองประไพ
อ.
จ.
Tel. fax
email : kasetphrae@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
122 หมู่ 3 ตำบลกันตังใต้ อ.กันตัง
จ.ตรัง 92110
Tel. 075-207865 fax 075-207861
email : kantang.college@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
ดร.สำเร็จ วงศ์ศักดา
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
999 ม.6 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา 30120
Tel. 044204985 fax
email : kiangkaiko3@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม. 2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี
Tel. fax 038221818
email : aree_2532@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสุเทพ สุวรรณกลาง
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
88/2 หมู่ 8 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อ.เมือง
จ.นครนายก
Tel. fax 037315276
email : gug2688@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
316 ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิจิตร
Tel. fax 056-611866
email : k461534004@yahoo.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายกษิดิฏฐ์ คำศรี
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
90 ม.9 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม
จ.กระบี่ 81120
Tel. 075702762 fax 075702762
email :
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายระวิ ดาบทอง
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
153 หมู่ที่ 14 ตำบล ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี
Tel. fax 032711000
email : chalong_ch@windowslive.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสุคนธ์ แก้วแท้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
512 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
Tel. 076211818 fax 076211909
email : dovepvc@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

กาญจนา รอดภัย
7 ถนน แสงชูโต อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี
Tel. fax 034-512446
email : aod-kan2502@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
189 หมู่ 3 ตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ
จ.ชัยภูมิ
Tel. fax 044882239
email : jantima_tak@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายดุสิต สะดวก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
147 หมู่ 17 อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
Tel. 043-746284 fax 043-746285
email : phait.spt@mcat.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
123 ม.1 ต.นาตาล่วง อ.เมือง
จ.ตรัง
Tel. fax 075-570558
email :
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสุพจน์ ทองเหลือง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
507/2 แขวงทุ่งมหาเมฑ เขตสาทร กทม. 10120 อ.
จ.กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. fax 022869713
email : naree.hinlad@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
193 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองฯ
จ.นครสวรรค์
Tel. fax 056221086
email : fonlove_1607@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
ดร.สรรเพชร นุศรีอัน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41330
Tel. 042-295547 fax 042-295547 ต่อ 116
email : kutcudon@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
4 ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมืองแพร่
จ.แพร่
Tel. fax 054-511174
email : kusumarn_d666@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
355 ตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง
จ.พะเยา
Tel. fax 054-887198
email : krusuwan@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพปัว
237 อ.ปัว
จ.น่าน
Tel. fax 054-791327
email : info@puaicec.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

นางสาวสาลนา มะแซ
อ.
จ.
Tel. fax
email :
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อ.
จ.
Tel. fax
email :
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายบพิตร วงศ์เจริญ
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
231 อ.ด่านซ้าย
จ.เลย 42120
Tel. 042 - 078123 fax 042-078124
email : apichit21@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสมพงษ์ เทศน์ธรรม
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
73 หมู่ 1 ตำบลสระแก้ว อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด 45140
Tel. 043-590272 fax 043-590192
email : -
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
5 ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อ.เมือง
จ.แพร่ 5400
Tel. 054511142 fax 054511811
email : tecphrae@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
194 reward : 7 Page : << Back 1 2 3 4 5 6 7 Next>>

ที่อยู่ติดต่อ

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
    456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • info@svc.ac.th
  • www.svc.ac.th
  • 0-7728-2001, 0-7728-4499 Fax. 0-7727-2631

สนับสนุนโดย

    นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี