คลังข้อมูลผลงานอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถานศึกษา ที่ลงทะเบียน


ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายจรัสพงษ์ วรรณสอน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
1 ม.6 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง
จ.พะเยา 56000
Tel. 054483055 fax 054483054
email : pycat@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
ดร.ประทีป บินชัย
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์
Tel. fax 055444050
email : upc.ac.th@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์
เนติพงศ์ สัจจา
9 ถนนแปดวา อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์
Tel. fax 055-412814
email : Phukpia@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายเจริญ ศิริวงศ์
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
551 หมู่ 1 ต.พระบาท อ.เมือง
จ.ลำปาง 52000
Tel. 054 821570 fax 054 821568
email : sarabunlptc@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายอุดม ปาลีกุย รักษาการ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
239 หมู่ 3 อ.บ้านโฮ่ง
จ.ลำพูน 51130
Tel. 053591165 fax 053980909
email : banhong_40@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายประภากร วัชราคม
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
76 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน
จ.เชียงใหม่ 50130
Tel. 053-929079 fax 053-929118
email : sankampang57@outlook.co.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายปัญญา ช่างงาน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
199 หมู่ 11 ต.แม่สูน อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ 50110
Tel. 053-346819 fax 053-346818
email : planfve@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางสุพิศ ยางาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
167 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
Tel. 053221493 fax 053217310
email : info@cmvc.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง
วิทยาลัยเทคนคเชียงใหม่
อ.
จ.
Tel. fax
email : ctc@cmtc.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายมงคล เจตินัย
กิติพร พาวังราช
784 ถ.อุดมธรรมภักดี อ.สว่างดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร
Tel. fax 042721992
email : sicswd2535@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
317 หมู่ 3 ตำบล ทุ่งคลอง อ.คำม่วง
จ.กาฬสินธู์ 46180
Tel. 0864505992 fax -
email : admin@km.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
ว่าที่ร้อยโท สันติสุข โมฬา
นายวราวุฒิ ไหลหาโคตร
๖๐ หมู่ ๑๑ เทศบาลตำบลแวง อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด
Tel. fax 043-571026
email : warawut.dum@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
ดร.ชาติชาย เกตุพรหม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี
จ.ร้อยเอ็ด 45170
Tel. 043569117 fax 043569118
email : kaset101@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายรังสิต วงษ์แก้ว
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel. 043511289 fax 043513039
email : maidacis@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายทรงเดช หล้าพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคเลย
272 ต.กุดป่อง อ.เมือง
จ.เลย 42000
Tel. 042-811591 fax 042-812568
email : loei@loeitech.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสุพล แถมเงิน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
417 หมู่ 1 ตำบล.บ้านผือ อ.บ้านผือ
จ.อุดรธานี 41160
Tel. 042282133 fax 042281583
email : Phuluang2534@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสุรเดช สมศรีโย
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
572 หมู่ 6 อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี 41130
Tel. 042-261289 fax 042-261289
email : maxmaxkee1@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายประวิทย์ บุรินนิตย์
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
301 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ตำบลปะโค อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
Tel. fax 042200577
email : kwicec.ac.th@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
137 ถ.อำเภอ อ.อ.เมือง
จ.อุดรธานี
Tel. fax 042-241911
email : Cherd017120@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายพรณรงค์ วรศิลป์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
176 หมู่ 7 ตำบลกุดเค้า อ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น 40160
Tel. 0-4328-9193-4 fax 043289472
email : s_kunmas@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีจรรยา พาบุ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
113 หมู่ที่ิ 2 ตำบลหนองน้ำใส อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น 40110
Tel. 043272129 fax ต่อ 490
email : ิbpic113@yahoo.co.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
ดร.กรรณิกา ยอดสง่า
นางสาวจิราภัทร วนาสันเทียะ
อ.
จ.
Tel. fax
email : khonkaen05@vec.mail.go.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายธัช แสงใส
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
271หมู่14 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น 40130
Tel. 043311020 fax 043312945
email : wk_chumphae@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
1/1 ถนนหลังเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
Tel. fax -
email : kvc@kvc.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายโปร่งวิทย์ ลิ้มตระกูล
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
67 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
Tel. 043221290 fax 043222064
email : panu_sic@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายประทีป อนิลบล
นายพรเทพ วงษ์ชัยเพ็ง
1 หมู่ 15 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์
จ.ชัยภูมิ
Tel. fax 044127107
email : bamnet.ac.th@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายธนกร ไชยกุล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
410 ถนนพรหมราช อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 34000
Tel. 045254654 fax 045245294
email : uvc_internet@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายอรัญ สิงห์คำ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
91 ม.8 ต. หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ 33000
Tel. 045-672934 fax 045613438
email : sskcat@sskcat.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
ว่าที่ร้อยโทบุญชุญ หลั่งทรัพย์
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
49 หมู่7 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลบ้านขบ อ.สังขะ
จ.สุรินทร์ 32150
Tel. 044571078 fax -
email : sangkhaicec@yahoo.co.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายชัชวาลย์ ธารารักษ์
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
20 ม.1 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ
จ.สุรินทร์ 32110
Tel. 044560120 fax 044560489
email : sikhoraphoom_indus@hotmail.co.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
194 reward : 7 Page : << Back 1 2 3 4 5 6 7 Next>>

ที่อยู่ติดต่อ

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
    456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • info@svc.ac.th
  • www.svc.ac.th
  • 0-7728-2001, 0-7728-4499 Fax. 0-7727-2631

สนับสนุนโดย

    นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี