คลังข้อมูลผลงานอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถานศึกษา ที่ลงทะเบียน


ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายวิทยา ก่วนสกุล
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
หมู่ 2 ตำบลทรายขาว อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช 80170
Tel. 075-766525 fax 075766526
email : baitang@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสมนึก สุชาติพงษ์
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
119 ม.7 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
Tel. 075302027 fax 075302028
email : http://www.technic119@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางพรทิพย์ บัวจันทร์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
65/1 ม.7 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี
จ.นครศรีธรรมราช 80320
Tel. 075-750577-8 fax 075-750580
email : promic.6517@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางจำเรียง หนูดำ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
เลขที่ 6 ซ.หอไตร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
Tel. 075356760 fax 075346327
email : artnakhon@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสุรพล โชติธรรมโม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
1076 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศร อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
Tel. 075356156 fax 075341070
email : Uthis5702@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel. 032520500 fax 032520481
email : eight-22929@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางสาวธัชมาศ พิภักดิ์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
99 หมู่ 7 ตำบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
Tel. fax 032-622273
email : nuree_naka@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายศุภกฤต แกมนิรัตน์
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
106 ม.5 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย
จ.เพชรบุรี ึุ76140
Tel. fax 032 447744
email : master@kycec.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
ดร. กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก
สันติ วงษ์สุนทร
93 อ.เมือง
จ.เพชรบุรี
Tel. fax 032488060
email : santiwongsunton@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
ว่าที่ รท. ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
อ.
จ.
Tel. fax
email : pvc_phet@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายวรรณยุทธ จิตสมุทร
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
1/1 ถ.พระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม 75110
Tel. 034772098 fax 034772099
email : admin@ampawa.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
ดร.ณรงค์ชัย สุขสวคนธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
122 ม. 12 ต.ลาดใหญ่ อ.อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
Tel. - fax 034716343ต่อ123
email : comcom20132013@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
89 หมู่ 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
Tel. 034-711440 fax 034-711470
email : jp-1156@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
ดร.สมพงษ์ พนมชัย
นางลัดดา กุลชร
255 อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม
Tel. fax 034985205
email : jindaporn456@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
2 ถ. เพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม
Tel. fax 034-289635
email :
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
279 อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
Tel. 035-511355 fax 035-524022
email : spvc.slb@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
74 อ.เมืองสุพรรณบรุี
จ.สุพรรณบุรี
Tel. fax 035523807
email : datacenterstc@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายภูวเดช อินทรพรหม
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
อ.
จ.
Tel. fax
email : kicec@kicec.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสถาพร โพธิ์หวี
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
60 ถนนนิกรบำรุง ตำบลในเมือง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000
Tel. 056-720395 fax 056721524 ต่อ 124
email : joelove_09@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายธานินทร์ ศรีชมภู
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
212 ถนน สามัคคีชัย อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000
Tel. 056-711455 fax 056-711455 ต่อ 102
email : Chuchasa@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นางมลฑา ทรัพย์ประชา
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
179 อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
Tel. fax 055363207
email : nakhonthaimail@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายศุภพิสิษฐ์ ไกรศรวัชร
นายเพชร์พะเยาว์ แย้มยินดี
410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000
Tel. 055-337-551 fax 055-337-553
email : bungphra410@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายอาณัติชัย จันทิวาสน์
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
9 หมู่ 11 ตำลบสามเรือน อ.ศรีสำโรง
จ.สุโขทัย 64120
Tel. 055683006 fax 055683007
email : sicec_it@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายจงกล พิพิธภักดี
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
เลขที่ 619 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ.แม่สอด
จ.ตาก 63110
Tel. 055532644 fax 055532644
email : maesodtak03@hotmail.co.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
104 หมู่7 ตำบล นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร
Tel. fax 055-736244
email : admin@kpcat.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายธนภัทร แสงจันทร์
ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี
45 ม.5 ต.น้ำซึม อ.เมือง
จ.อุทัยธานี
Tel. fax
email : uthaipoly05@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายชัยณรงค์ คัชมาตย์
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
10/1 หมู่ 10 ถนนเขาชนกัน-ลานสัก ตำบลวังซ่าน อ.แม่วงก์
จ.นครสวรรค์ 60150
Tel. 056238095 fax 056238095 ต่อ 132
email : mw_tech2011@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
670 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
Tel. 053713036 fax 053 711561
email : suriyathasriruen@gmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายสมคิด จีนจรรยา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
1046 ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
Tel. 053-713038, 053-718008 fax 053-711025
email : ctc@ctc.ac.th
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
ไม่พบตราวิทยาลัยฯ
ไม่พบรูปภาพ ต้องปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา
นายมนัส ชูเวช
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้
จ.พะเยา
Tel. fax 054-894574
email : mayze_123@hotmail.com
website : ชมเว็บไซต์
ดูผลงาน ส่งออก Excel แผนที่
194 reward : 7 Page : << Back 1 2 3 4 5 6 7 Next>>

ที่อยู่ติดต่อ

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
    456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • info@svc.ac.th
  • www.svc.ac.th
  • 0-7728-2001, 0-7728-4499 Fax. 0-7727-2631

สนับสนุนโดย

    นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี