ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ตามวันที่ 11 เม.ย. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 1 คน
ครู 5 คน
นักเรียน นักศึกษา 1 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 2 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 39 2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ใช้งานได้ดี ไม่พบปัญหา