ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ตามวันที่ 7 มี.ค. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 1 คน
ครู 3 คน
นักเรียน นักศึกษา 4 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 2 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง โรงเรียนวิชากร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 4 2 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายกุศล พรหมจันทร์ ใช้งานได้เป็นปกติ ไม่มี