ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
สถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ตามวันที่ 6 มี.ค. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 2 คน
ครู 10 คน
นักเรียน นักศึกษา 24 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 10 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร(วัดหนัง) 9 3 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยม ไม่มี
2 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วัดวิจิตรการนิมิตร(วัดหนัง) 10 2 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยม ไม่มี
3 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วัดคูหาสวรรค์ 11 3 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยม ไม่มี
4 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วัดทองศาลางาม 12 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยม ไม่มี