ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
จังหวัดนครปฐม
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
ตามวันที่ 4 มี.ค. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 1 คน
ครู 3 คน
นักเรียน นักศึกษา 2 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 1 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายจิรานุวัฒน์ สดับสาร ใช้งานได้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ไม่มี