ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
ศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ตามวันที่ 27 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 3 คน
ครู 2 คน
นักเรียน นักศึกษา 5 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 4 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 ศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เขตดินแดง 3 4 อศจ.พัทลุง สารพัดช่างพัทลุง และ วิทยาลัยเทคนิคป่าพยอม นายฉัตรชัย เชื้อชัง ใช้งานได้สมบูรณ์ ไม่มี