ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
โรงเรียนจันทรเกษม
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ตามวันที่ 26 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 4 คน
ครู 8 คน
นักเรียน นักศึกษา 16 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 2 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 โรงเรียนจันทรเกษม โรงเรียนจันทรเกษม 1 1 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นายสัมฤทธิ์ เหมือนประโคน ดี ไม่มี
2 โรงเรียนจันทรเกษม โรงเรียนจันทรเกษม 2 1 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นายสัมฤทธิ์ เหมือนประโคน ดี ไม่มี