ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
สำนักงานเขตจตุจักร
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ตามวันที่ 25 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 1 คน
ครู 4 คน
นักเรียน นักศึกษา 8 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 1 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 สำนักงานเขตจตุจักร ดาดฟ้าอาคาร สำนักงานเขตจติจักร 1 1 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัยเทคอุทัยธานี นายฉัตรชัย เชื้อชัย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นที่การติดตั้งมีความสูง อีกทั้งวัสดุ-อุปกรณ์ที่เตรียมไปไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น สายไฟฟ้า สายท่อน้ำดูด