ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
สำนักงานเขตลาดกระบัง
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพลอง
ตามวันที่ 20 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 1 คน
ครู 2 คน
นักเรียน นักศึกษา 2 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 2 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 2 วิทยาลัยการอาชีพลอง วิทยาลัยการอาชีพลอง นายทศพล ภู่สวาสดิ์ ,นายวงศกร อะนันทา ใช้งานได้ดี,บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไม่พบปัญหา