ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี และ วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ตามวันที่ 15 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 3 คน
ครู 11 คน
นักเรียน นักศึกษา 15 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 3 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี และ วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 3 3 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นายเทพสมบัติ แสนวงษ์ รัศมีละอองน้ำครอบคลุมบริเวณโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ และ วัดทองธรรมชาติ สามารถพ่นละอองน้ำจากบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยฯออกไปถึงกลางถนน และสามารถควบคุมฝุ่นควันบริเวณด้านหน้ารอบๆวิทยาลัยฯ 1. เมื่อเปิดเครื่องพ่นละอองน้ำจะมีละอองน้ำจำนวนมากทำให้เกิดน้ำหยดลงพื้น ทำให้รถยนต์และประชาชนที่เดินทางไปมาถูกน้ำที่หยดลงพื้น 2. ถังเก็บน้ำขนาด 200 ลิตร ตามแบบที่ วท.อยุธยา จัดทำมีขนาดเล็กน้ำหมดเร็ว อาจทำให้ปั๊มน้ำเสียหายได้ 3. หัวพ่นละอองน้ำ ปั๊มน้ำ ขา