ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
อศจ.ลำพูน ภาคเหนือ
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ตามวันที่ 13 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 0 คน
ครู 12 คน
นักเรียน นักศึกษา 12 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 6 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 อศจ.ลำพูน ภาคเหนือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 (ทับเจริญ) 1 2 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ษา ทำงานได้ดี -
2 อศจ.ลำพูน ภาคเหนือ โรงเรียนพิชัยพัฒนา 7 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายอรรณพ นัทขว้าง ทำงานได้ดี -
3 อศจ.ลำพูน ภาคเหนือ โรงเรียนวัดนวลจันทร์ 6 1 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง นายวิทยา วังแวว ทำงานได้ดี -
4 อศจ.ลำพูน ภาคเหนือ โรงเรียนวัดบางเตย 5 1 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง นายวิทยา วังแวว ทำงานได้ดี -