ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ตามวันที่ 10 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 2 คน
ครู 5 คน
นักเรียน นักศึกษา 10 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 2 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 1 2 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยเทคนิคดุสิต นายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ใช้งานได้จริง -