ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ตามวันที่ 7 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 0 คน
ครู 0 คน
นักเรียน นักศึกษา 0 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 5 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 5 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ดีเยี่ยม -