ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ตามวันที่ 5 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 1 คน
ครู 12 คน
นักเรียน นักศึกษา 13 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 2 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 11 2 - วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม นางสมส่ง พูลผล ดีเยี่ยม - วัสดุบางอย่างขาดตลาด - ข้อมูลการใช้งบประมาณไม่ชัดเจน -2ชิ้นงาน และติดตั้งต่อ PE พ่นละอองน้้ำ ความยาว 25 เมตร