ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ตามวันที่ 5 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 1 คน
ครู 2 คน
นักเรียน นักศึกษา 5 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 1 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี โรงเรียนอนุบาลอันวิดา (เมืองทองธานี) 1 1 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จ.ส.อ.จิรพันธ์ วงส์อนุสรณ์ ดี ได้รับความชื่นชมดี ไม่มี