ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ตามวันที่ 28 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 3 คน
ครู 12 คน
นักเรียน นักศึกษา 12 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 5 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี บริษัท พิสตัน ทวินออโต้ เซอวิส จำกัด 28 1 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี วิทยาาลัยเทคนิคนนทบุรี จ.ส.อ.จิรพันธ์ วงส์อนุสรณ์ สามารถป้องกัน ควัน และฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง ไม่พบปัญหา
2 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 29 4 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เป็นผู้จำทำเครื่องพ่นละอองน้ำเอง วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นายสมพร แจ้งแสง มีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดี ไม่พบปัญหา