ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
โรงเรียนบ้านบางกะปิ
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
ตามวันที่ 19 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 0 คน
ครู 2 คน
นักเรียน นักศึกษา 0 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 1 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 โรงเรียนบ้านบางกะปิ โรงเรียนบ้านบางกะปิ 2 1 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นายปริญญา โยธาฤทธิ์ สามารถดักจับฝุ่นละอองน้ำได้ประมาณ 5 ตารางเมตร การติดตั้งเครื่องอยู่ชั้นสูงและแคบทำให้การติดตั้งลำบาก