ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
เขตลาดกระบัง
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ตามวันที่ 8 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 1 คน
ครู 2 คน
นักเรียน นักศึกษา 2 คน
จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง 1 ชุด

สรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ตามสถานที่ติดตั้ง
ที่ ศูนย์บริการ สถานที่ติดตั้ง จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 เขตลาดกระบัง สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 1 วิทยาลัยการอาขีพจอมทอง วิทยาลัยการอาขีพจอมทอง นายพีระพล พลอยศรี 080-6773623 ใช้งานได้ดี ต้องมีการเติมนำ้เป็นประจำ เนื่องจากไม่มีระบบเติมน้ำ ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการเติมน้ำ ไม่ทราบพื้นที่การติดตั้งมีลักษณะอย่างไน