ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ตามวันที่ 12 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 1 คน
ครู 3 คน
นักเรียน นักศึกษา 4 คน
ประชาชน 6 คน
ประเภทการให้บริการ จำนวน
ตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมให้คำแนะนำ 3 คัน
ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์พร้อมให้คำแนะนำ 3 คัน
ทำความสะอาดเครื่องยนต์เพื่อลดปริมาณฝุ่น 3 คัน
เป่ากรองอากาศ 3 คัน
ตรวจเช็คควันดำ 4 คัน
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ 3 คัน
อื่นๆ จำนวน 0 คัน
หมายเหตุ ปัญหาและอุปสรรค
ที่ ศูนย์บริการ บริการอื่น ๆ หมายเหตุ ปัญหาและอุปสรรค
1 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี - -