ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ตามวันที่ 7 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 4 คน
ครู 1 คน
นักเรียน นักศึกษา 2 คน
ประชาชน 12 คน
ประเภทการให้บริการ จำนวน
ตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมให้คำแนะนำ 4 คัน
ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์พร้อมให้คำแนะนำ 8 คัน
ทำความสะอาดเครื่องยนต์เพื่อลดปริมาณฝุ่น 4 คัน
เป่ากรองอากาศ 2 คัน
ตรวจเช็คควันดำ 2 คัน
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ 8 คัน
อื่นๆ จำนวน 0 คัน
หมายเหตุ ปัญหาและอุปสรรค
ที่ ศูนย์บริการ บริการอื่น ๆ หมายเหตุ ปัญหาและอุปสรรค
1 สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ ไม่มี