ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
สน.ลาดกระบัง ศูนย์ Fix it center วท.บ้านค่าย
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
ตามวันที่ 6 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 1 คน
ครู 1 คน
นักเรียน นักศึกษา 5 คน
ประชาชน 14 คน
ประเภทการให้บริการ จำนวน
ตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมให้คำแนะนำ 3 คัน
ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์พร้อมให้คำแนะนำ 2 คัน
ทำความสะอาดเครื่องยนต์เพื่อลดปริมาณฝุ่น 3 คัน
เป่ากรองอากาศ 4 คัน
ตรวจเช็คควันดำ 0 คัน
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ 1 คัน
อื่นๆ จำนวน 0 คัน
หมายเหตุ ปัญหาและอุปสรรค
ที่ ศูนย์บริการ บริการอื่น ๆ หมายเหตุ ปัญหาและอุปสรรค
1 สน.ลาดกระบัง ศูนย์ Fix it center วท.บ้านค่าย รวมทั้งสิ้น 14 คัน