ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ตามวันที่ 6 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 0 คน
ครู 1 คน
นักเรียน นักศึกษา 5 คน
ประชาชน 2 คน
ประเภทการให้บริการ จำนวน
ตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมให้คำแนะนำ 0 คัน
ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์พร้อมให้คำแนะนำ 2 คัน
ทำความสะอาดเครื่องยนต์เพื่อลดปริมาณฝุ่น 2 คัน
เป่ากรองอากาศ 2 คัน
ตรวจเช็คควันดำ 2 คัน
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ 2 คัน
อื่นๆ จำนวน 0 คัน
หมายเหตุ ปัญหาและอุปสรรค
ที่ ศูนย์บริการ บริการอื่น ๆ หมายเหตุ ปัญหาและอุปสรรค
1 ศูนย์สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ