ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
สน.บางโพงพาง
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ตามวันที่ 5 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 4 คน
ครู 1 คน
นักเรียน นักศึกษา 5 คน
ประชาชน 7 คน
ประเภทการให้บริการ จำนวน
ตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมให้คำแนะนำ 1 คัน
ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์พร้อมให้คำแนะนำ 1 คัน
ทำความสะอาดเครื่องยนต์เพื่อลดปริมาณฝุ่น 2 คัน
เป่ากรองอากาศ 2 คัน
ตรวจเช็คควันดำ 1 คัน
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ 0 คัน
อื่นๆ จำนวน 0 คัน
หมายเหตุ ปัญหาและอุปสรรค
ที่ ศูนย์บริการ บริการอื่น ๆ หมายเหตุ ปัญหาและอุปสรรค
1 สน.บางโพงพาง ให้บริการตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์