ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน2562 (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
ตามวันที่ 7 ก.พ. 2562

จำนวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จำนวน
ผู้บริหาร 3 คน
ครู 2 คน
นักเรียน นักศึกษา 2 คน
ประชาชน 0 คน
จำนวนที่ได้รับจากหน่วยงาน/วิทยาลัยฯ 8,000 ชิ้น
จำนวนที่แจกให้ประชาชน 28 ชิ้น

ได้รับหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง จากวิทยาลัย
ที่ สถานศึกษา
1 วิทยาลัยลพบุรี