ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา
สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ข้อมูลการบริการ ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อื่น ๆ อื่น ๆ ระบุ ปัญหาและอุปสรรค ตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ทำความสะอาดเครื่องยนต์เพื่อลดปริมาณฝุ่น เป่ากรองอากาศ ตรวจเช็คควันดำ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
1 0 543
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้อมูลภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ที่ วันที่บริการ สถานที่ติดตั้ง ผู้บริหาร ครู นักศึกษา จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 19 มี.ค. 2562 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 4 4 4 2 1 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี นายศาสตราวุฒิ ชมชื่น อยู่ในระหว่างดำเนินการ 1.การขนย้ายไปติดตั้งบนพื้นที่อาคารสูงทำการขนย้ายติดตั้งตามโครงการสร้าง ที่สร้างไปไม่ได้เพราะลิฟท์มีขนาดเล็กกว่าแผงเครื่องพ่นละอองน้ำ 2.ความชัดเจนในจุดติดตั้ง (ไม่มีความชัดเจน) 3.วัสดุอุปกรณ์ขาดตลาด 4.การติดตั้งต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติมจากแบบที
ข้อมูลการบริการ ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับจาก จำนวนที่ได้รับจากหน่วยงาน จำนวนที่แจกให้ประชาชน
1 0 543
0 0 0 0 0 0