ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลการบริการ ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อื่น ๆ อื่น ๆ ระบุ ปัญหาและอุปสรรค ตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ทำความสะอาดเครื่องยนต์เพื่อลดปริมาณฝุ่น เป่ากรองอากาศ ตรวจเช็คควันดำ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
1 0 543
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้อมูลภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ที่ วันที่บริการ สถานที่ติดตั้ง ผู้บริหาร ครู นักศึกษา จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 22 ก.พ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 5 10 10 1 10 อศจ.บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นายพรชัย เดิมทำรัมย์ สามารถพ่นหมอกไอน้ำได้ดี ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
2 25 ก.พ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 5 10 10 2 10 อศจ.นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง, วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่, วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา สุชาติ จำปาโพธิ์ 0819556623 สามารถพ่นหมอกไอน้ำได้ดี ไม่มีปัญหาอุปสรรค
3 26 ก.พ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 5 10 10 3 10 อศจ.สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายประเสริฐ สิงหลสาย, นายโกวิทย์ สร้อยนาค สามารถพ่นหมอกไอน้ำได้ดี ไม่มีปัญหาอุปสรรค
4 4 มี.ค. 2562 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 5 10 10 4 10 อศจ.ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นายกิติพงศ์ ยืดยาว สามารถพ่นหมอกไอน้ำได้ดี มีความล่าช้าในการส่งหัวพ่นละอองน้ำ
5 11 ก.พ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 5 10 12 5 5 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นายประสงค์ พูลเพิ่มพันธ์ สามารถพ่นหมอกไอน้ำได้ดี อุปกรณ์ประเภทหัวพ่นละอองขาดตลาด จึงล่าช้า
ข้อมูลการบริการ ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับจาก จำนวนที่ได้รับจากหน่วยงาน จำนวนที่แจกให้ประชาชน
1 0 543
0 0 0 0 0 0