ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น
ส.น บางยี่เรือ
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ข้อมูลการบริการ ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อื่น ๆ อื่น ๆ ระบุ ปัญหาและอุปสรรค ตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์พร้อมให้คำแนะนำ ทำความสะอาดเครื่องยนต์เพื่อลดปริมาณฝุ่น เป่ากรองอากาศ ตรวจเช็คควันดำ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
1 4 ก.พ. 2562 0 1 5 0 5 - 4 15 10 15 0 15
2 5 ก.พ. 2562 3 1 5 20 5 - 6 16 10 22 6 16
3 6 ก.พ. 2562 1 1 5 30 15 - 3 25 15 25 4 25
4 7 ก.พ. 2562 0 1 5 24 5 - 6 24 15 30 4 24
5 8 ก.พ. 2562 1 1 5 35 10 - 7 35 10 42 6 35
6 9 ก.พ. 2562 1 1 5 40 11 เปลี่ยนยางใน เปลี่ยนโช็คอัพหลัง - 7 40 6 47 7 40
6 12 30 149 51 33 155 66 181 27 155
ข้อมูลภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ
ที่ วันที่บริการ สถานที่ติดตั้ง ผู้บริหาร ครู นักศึกษา จุดติดตั้งที่ จำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่ติดตั้ง ได้รับจากฯ วิทยาลัยฯ ติดตั้ง ผู้ประสานงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค
1 18 ก.พ. 2562 อาคารสุขประพฤติ เขตบางซือ 1 1 19 1 4 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ว.ท.นนทบุรี ดีมากๆๆ การวางผังระบบนำ้
2 18 ก.พ. 2562 ส.น เตาปูน 1 1 19 2 1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ว.ท.นนทบุรี ดีมากๆๆ -
ข้อมูลการบริการ ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
ที่ วันที่บริการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับจาก จำนวนที่ได้รับจากหน่วยงาน จำนวนที่แจกให้ประชาชน
1 0 543
0 0 0 0 0 0