ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา ภาค จังหวัด ประเภท ผู้ลงทะเบียน
13600*** วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิค นางปัทมา ปัญญา
13530*** วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยสารพัดช่าง ว่าที่ ร.ท.อุเทน คำเงิน
13500*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภัทร์พิชชา เรืองปัญญา
13520*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ภาคเหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษา นายชัยวัฒน์ วงศ์โท๊ะ
13620*** วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ภาคเหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิค วัลลีย์ เกิดพงษ์
13610*** วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ภาคเหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิค นายวสุศักดิ์ ชุรินทร
13520*** วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ภาคเหนือ ลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่าง ประสิทธิ์ จักรวาลมณฑล
13540*** วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ภาคเหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคแพร่
13550*** วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ภาคเหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่าง พรชัย สีแดง
13601*** วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ นายธิติพงษ์ ปลาคำ
13560*** วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ภาคเหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิค นางสาวหรรษา ลือเรือง
13610*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ภาคเหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศรายุธ สิทธิชัย
13571*** วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ภาคเหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิค นางสาวนิภาพร กันก๋อง
13570*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ภาคเหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุริยา ต๊ะศรีเรือน
13570*** วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ภาคเหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพ ศุภลักษณ์ นุกาศ
13550*** วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ภาคเหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพ อรรถชัย ทิศหน่อ
13500*** วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิค นางกฤษณฤดี หลุยจำวัล
13520*** วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ภาคเหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค นายวัชรชัย โอมจินดา
13530*** วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิค นายมนตรี หิสวาณิชย์
13520*** วิทยาลัยการอาชีพเถิน ภาคเหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพ นายภาสกร เชื้อเมืองพาน
13670*** วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่าง นางสาวเจนจิรา น้อยมาไกล
13660*** วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ภาคเหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิค นายธีระวัฒน์ จันตระ
13550*** วิทยาลัยเทคนิคน่าน ภาคเหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิค นางมณีวรรณ ทะนันไชย
13500*** วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพ นายพีระพล พลอยศรี
13560*** วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ภาคเหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิค นายวีรชัย คำเชื้อ
13500*** วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่าง นายตะวัน ชัยรัต
13650*** วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการ นางรวีภัทร์ แคทอง
13530*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุกัญญา ขำทับทิม
13510*** วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ภาคเหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิค จันทร์สุดา ติ๊บพิงค์
13501*** วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิค สิทธิชัย ศรีจันทร์
13670*** วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพ นายอภิรักษ์ บุญดัด
13500*** วิทยาลัยการอาชีพฝาง ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพ นายชาลัน คุณหลวง
13600*** วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพ นายทวีพร เล้าศรี
13570*** วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ภาคเหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพ ธิร์ปพน นันตัง
13570*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ภาคเหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นรินทร์ทรา ประสานวงษ์
13640*** วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ภาคเหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวพิมชนก เสถียรดี
13560*** วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ภาคเหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ นางกุสุมา เสาร์ทอง
13540*** วิทยาลัยการอาชีพสอง ภาคเหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพ นายทรงสิทธิ์ ดีต่าย
13640*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ภาคเหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นายมิตร พุดซ้อน
13601*** วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิค อาทิตย์ รอดย้อย
13670*** วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิค นายบัญชา ถาแยง
13501*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นางสาวนฤมล วงค์ร้อย
13650*** วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่าง ภัทราวรรณ บุญใหญ่
13570*** วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ภาคเหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิค นายธีระพงษ์ จันฟอง
13520*** วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ภาคเหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพ กิติพันธ์ จอมธัญ
13510*** วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ภาคเหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพ นายธนกฤต วรรณธนสุทธิ
13650*** วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิค นายอนุสรณ์ รวมทรัพย์
13530*** วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวสมฤทัย รักชู
13510*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ภาคเหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี หม่อมหลวง ปรีชา เกษมสันต์
13710*** วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ภาคกลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพ นายธนกร ศิริกิจธนสาร
13630*** วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ภาคเหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพ test
13520*** วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ภาคเหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพ นางสาววรรณพา พยาแก้ว
13540*** วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ภาคเหนือ แพร่ วิทยาลัยสารพัดช่าง ดุษฎี ถิ่นสุข
13760*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ภาคกลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษา นางสุนิสา อินทนิน
13750*** วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
13170*** วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 ภาคกลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิค นายสัญญา ฉิมอำพันธ์
13730*** วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า ภาคกลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพ นายประจวบ แสงอรุณ
13700*** วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ภาคกลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพ นางกรรณิการ์ พันจุ้ย
13160*** วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ภาคกลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพ นางสาววารีรัตน์ รักลาย
13710*** วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ภาคกลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพ นายนพดล วิพานิช
13720*** วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิค นายอัศวิน ขำอรุณ
13700*** วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ภาคกลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวนภัสสร สว่างพื้น
13700*** วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ภาคกลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่าง วิลาศิณีย์ ทัดจำปา
13760*** วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ภาคกลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพ ณัฐฐา ตาลวงค์
13160*** วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ภาคกลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิค เอกพนธ์ แก้วปาน
13160*** วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ภาคกลาง ลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่าง นายธเนศน์ ใจแก้ว
13770*** วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพ พัฒนพล เผ่าสำราญ
13170*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ภาคกลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษา นางสาวสัชฌุกร เชื้อปุย
13760*** วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ภาคกลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่าง นายธีระศักดิ์ เกลื่อนกลาด
13140*** วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิค นายสุพิชัย แสงสุวรรณ
13180*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ภาคกลาง ชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรา เลิศศรี
13720*** วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพ นายนคร เขียวอรุณ
13770*** วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิค นายสถาพร เนินทราย
13141*** วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่าง นายณรงค์ชัย เนื่องอุทัย
13760*** วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภาคกลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพ นายวิกรม ดังก้อง
13770*** วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวนุชจรี หนูดำ
13760*** วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ภาคกลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพ นายวีรภาพ สีแตง
13190*** วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ภาคกลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่าง นายกิติศักดิ์ เทศพันธ์
13170*** วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ภาคกลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิค สุพิน วรรณรส
13750*** วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพ นายคงศักดิ์ ตรีตรุยานนท์
13140*** วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือ นางสาวจามจุรี พยุงดี
13700*** วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ภาคกลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิค นายนิพจน์ เสียงไพเราะ
13180*** วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ภาคกลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิค นางชนันท์วัลย์ ศุภภูดิสโสภณ
13720*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษา นางสาวกัญจน์รัตน์ โสมะภีร์
13141*** วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพ นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ
13730*** วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ภาคกลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิค นายดำรงค์ พลเสน
13141*** วิทยาลัยการอาชีพเสนา ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพ นายประยุทธ นิลวงศ์
13720*** วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่าง นายอิทธิเชษฐ์ แท่นธัญลักษณ์
13760*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ภาคกลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ประภารัสมิ์ สังข์สุข
13730*** วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ภาคกลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพ หอมจันทร ์ แก้วกาสี
13760*** วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ภาคกลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิค นางสาวสุมลฑา บัวหลวง
13490*** วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพ นายคมสันต์ ซางซื่อมูล
13310*** วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพ นายระเวียง ศรีธร
13310*** วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิค นางพรดา โพธิ์เกตุ
13310*** วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิค นายพรชัย เดิมทำรัมย์
13480*** วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ นายวงษ์ทอง คึมยะราช
13470*** วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยสารพัดช่าง นายสมใจ สมรฤทธิ์
13451*** วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิค ว่าที่ร้อยตรีสิทธิโชค ถิ่นรัศมี
13340*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พิพัฒน์ สุขบุญ​
13540*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา เกสราพร แห่งพิษ
13340*** วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิค นายวสันต์ สุดหา
13370*** วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
13430*** วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือ นางศิริธร พิมพ์ฝด
13321*** วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวสารภี พาหา
13320*** วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวสุนิสา สมนิยาม
13310*** วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพ นายวรายุทธ บุญรอด
13302*** วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวอรปรียา เตชะทัต
13400*** วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
13440*** วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยสารพัดช่าง ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ แววศรี
13411*** วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว นางสาวยุลี แก้วเชียงหวาง
13320*** วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพ นายอภิชาติ พวงประยงค์
13350*** วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยการอาชีพ นายโด่ง จำปาเนตร
13420*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษา นางสาวอมร บุตรเวียงพันธ์
13311*** วิทยาลัยการอาชีพสตึก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพ ว่าที่ร้อยตรีบุญส่ง นิเวศสวรรค์
13341*** วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิค นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
13361*** วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพ อัญชลี มิ่งขวัญ
13301*** วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพ วิรัติ เหมาะหมาย
13440*** วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิค ปริญญา ชุมพล
13401*** วิทยาลัยการอาชีพพล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพ นายธีรภพ สิงขรอาจ
13301*** วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพ มุขดา แน่นหนา
13400*** วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิค นายสุรชาติ จำปาบุรี
13400*** วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยสารพัดช่าง นายสุรทิน อินทรสกุล
13310*** วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ นางสาวผกาวลี มีศรี
13360*** วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิค นายกิติพงศ์ ยืดยาว
13330*** วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิค นายจิรศักดิ์ ดุษฎี
13341*** วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวภัคจิรา พันธ์ุครู
13430*** วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิค นางสาวสุรินยา ปาณศรี
13450*** วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพ โสวัตร ประพันธมิตร
13401*** วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพ นายธงชัย บุญุยะบุตร
13350*** วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิค นายติณณภพ สิงจ๊ะ
13400*** วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพ นายเชิดศักดิ์ เสิกภูเขียว
13330*** วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่าง นายพงษ์พัฒน์ วรรณทอง
13330*** วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิค นายธนิตพงษ์ ลุละ
13240*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษา นางสาวรสจรินทร์ ชมจิตร
13440*** วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวกัลยกร จันทราภรณ์
13301*** วิทยาลัยเทคนิคพิมาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิค นางสาวสุทธิดา อาจสุวรรณ
13300*** วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษา นางจุฬารัตน์ เดชดี
13300*** วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิค นายอุดม บุญเฮ้า
13410*** วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิค นางรัตน์ติกา เกตานนท์
13470*** วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิค นายวิสารท์ เสมา
13490*** วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
13411*** วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพ นายธนา ปัจชามาตย์
13450*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นายศราวุธ แก่นพิทักษ์
13320*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา นางณิชาดา จันทร์กลิ่น
13340*** วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยสารพัดช่าง นายสรายุทธ์ วงศ์สุวรรณ
13410*** วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิค จักรกฤษณ์ มณีจักร
13240*** วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิค นางจุฑารัตน์ อุดมพันธ์
13220*** วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวอรสา เจนจัดการ
13210*** วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยสารพัดช่าง นางอุไรศรี สุขลาภ
13240*** วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพ นายราชัย ไมตรีจิตต์
13230*** วิทยาลัยเทคนิคตราด ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยเทคนิค นายการุณย์ ชะนา
13240*** วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพ นายนที มะเหม็ง
13104*** วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว นางสาวสถาพร มีอุดหนุน
13120*** วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นนทบุรี วิทยาลัยเทคนิค นางสาวเครือฟ้า พาแก้ว
13260*** วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพ นายมนตรี แก้วเจริญ
13260*** วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพ พเดช เกตุช้าง
13200*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิราวรรณ ทิมเกิด
13110*** วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิค นายนที พุ่มจำปา
13130*** วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษา นางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์
13210*** วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิค นายศรายุทธ ทบเนตร
13250*** วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิค ประสิทธิ์ เมตตา
13220*** วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพ นายสำราญ วงษ์ชมภู
13200*** วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิค จิรวัฒน์ แสงคุณธรรม
13101*** วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่าง ปิยดา สันทัด
13110*** วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยการอาชีพ นายสมชาย อุประ
13200*** วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิค กรณิการ์ ศรีอิ่ม
13102*** วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่าง นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยา
13130*** วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิค นายสุเชษฐ สิทธิเดช
13100*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษา กัญริกา กาบแก้ว
13200*** วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยการอาชีพ มารุต อัฒจักร
13200*** วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิค นางสาวแววผกา สำราญ
13102*** วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
13240*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นายณฐวุฒ สมศรี
13110*** วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิค นายชาตรี สรงประเสริฐ
13230*** วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตราด วิทยาลัยสารพัดช่าง ทวีชัย หวลถนอม
13101*** วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิค นางอโนมา ตำลิ่ม
13440*** วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิค นางสาวระพีภรณ์ ชัยชนะ
13920*** วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ภาคใต้ ตรัง วิทยาลัยสารพัดช่าง นางศรีอาภรณ์ ด้วงนุ้ย
13820*** วิทยาลัยเทคนิคพังงา ภาคใต้ พังงา วิทยาลัยเทคนิค นายนพรัตน์ ขำแก้ว
13850*** วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ภาคใต้ ระนอง วิทยาลัยการอาชีพ นายเชษฐา ทองพรหม
13901*** วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ภาคใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคนิค มณฑาทิพย์ ช่วยอินทร์
13800*** วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิค นางธัญญารัตน์ โพธิ์ทิพย์
13920*** วิทยาลัยการอาชีพตรัง ภาคใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพ สิบโท บำรุง ขาวสง่า
13810*** วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ภาคใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพ นางสาววราภรณ์ เปลี่ยวบุตร
13930*** วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง วิทยาลัยการอาชีพ sukon chooluen
13860*** วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ภาคใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพ นายธนกฤต ไพรัตน์
13930*** วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ภาคใต้ พัทลุง วิทยาลัยสารพัดช่าง นางสาวอรฤทัย เมืองสง
13860*** วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ภาคใต้ ชุมพร วิทยาลัยเทคนิค สุนิสา เทียนมนัส
13850*** วิทยาลัยเทคนิคระนอง ภาคใต้ ระนอง วิทยาลัยเทคนิค นายโอบกุลชา รัตน์นราทร
13860*** วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ภาคใต้ ชุมพร วิทยาลัยสารพัดช่าง วีนัส ตัสโต
13800*** วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษา นางสาวจริยา จันทร์เรือง
13860*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ภาคใต้ ชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุลัดดา บุญมี
13840*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษา onanong saelim
13810*** วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ภาคใต้ กระบี่ วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวชนากานต์ ทองเกลี้ยง
13931*** วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ภาคใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิค สมศักดิ์ เรืองฤทธิ์
13940*** วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ภาคใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิค Natthapani Bu
13830*** วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภาคใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่าง นางสาวเปมิกา สุขสวัสดิ์
13860*** วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ภาคใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวอินทิรา ศรีติ้ง
13801*** วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือ นางสาวสุจิตรา ล่องทอง
13850*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ภาคใต้ ระนอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี PRAMOTH HANNARONG
13840*** วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิค นายวรรณชัย อุภัยพงศ์
13830*** วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภาคใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิค งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
13930*** วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภาคใต้ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิค นางสาวน้ำฝน คงจัน
13900*** วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ภาคใต้ สงขลา วิทยาลัยประมง สุจิตรา หูเขียว
13900*** วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ภาคใต้ สงขลา วิทยาลัยการอาชีพ วิลาวรรณ พร้อมมูล
13940*** วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ภาคใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพ นายนครินทร์ แก้วขาว
13810*** วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ภาคใต้ กระบี่ วิทยาลัยสารพัดช่าง ว่าที่ร.ต.ชูศักดิ์ เจ๊ะสา
13910*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ภาคใต้ สตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นายนิรุทธ เกตุนุ้ย
13841*** วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพ นายอมรินทร์ ริยาพันธ์
13940*** วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ภาคใต้ ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวฮายาตี อารียา
13950*** วิทยาลัยเทคนิคยะลา ภาคใต้ ยะลา วิทยาลัยเทคนิค นายกฤตภัทร วรรณเริก
13830*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภาคใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษา นายศรายุทธ ธารอำมฤต
13930*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ภาคใต้ พัทลุง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
13950*** วิทยาลัยการอาชีพเบตง ภาคใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพ นายพิรนันต์ สุวประพันธ์
13800*** วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยศิลปหัตกรรม นางวรรณี อุดมไพจิตรกุล
13910*** วิทยาลัยการอาชีพละงู ภาคใต้ สตูล วิทยาลัยการอาชีพ นายบัญญัติ หลังเศษ
13801*** วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพ อาภารัตน์ รัตนรัตน์
13920*** วิทยาลัยเทคนิคตรัง ภาคใต้ ตรัง วิทยาลัยเทคนิค นายจิรวัฒน์ ย่องซื่อ
13950*** วิทยาลัยการอาชีพรามัน ภาคใต้ ยะลา วิทยาลัยการอาชีพ นายมาหะมะ อะแซ
13910*** วิทยาลัยเทคนิคสตูล ภาคใต้ สตูล วิทยาลัยเทคนิค นางอภิรดี ไชยสุรินทร์
13920*** วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ภาคใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพ นายสัญชัย เรืองอินทร์
13920*** วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ภาคใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพ จันทร์ฤดี ชายอีด
13920*** วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ภาคใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพ นายปรีชา ฉิ้มเฉิดฉาย
13950*** วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ภาคใต้ ยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษา อัสนะฮ์ สายวารี
13961*** วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ภาคใต้ นราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวกานติภา ขวัญคุม
13710*** วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ภาคกลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิค นางสาววรณัน บัวคลี่
13650*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษา นายกฤษดา สุขสว่าง
13220*** วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่าง นายศุภชัย ชิณเดช
13700*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ภาคกลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นายสงวนศักดิ์ มณีล้ำ
13650*** วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิค นางสาวฆัทนียา กาวีพันธ์
13420*** วิทยาลัยเทคนิคเลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยเทคนิค นางธนภร ราชพัฒน์
13620*** วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ภาคเหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่าง นายมานู. มาเจริญ
13460*** วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิค นายศรัญญู พลเยี่ยม
13102*** วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการ นางสาวสายนภา รามพงษ์
13100*** วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพ นายพัฒนา ใจกล้า
13740*** วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ภาคกลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมง ฐิตาภา ล้ำวารีกุล
13750*** วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิค น้อมจิตร อมศิริ
13103*** วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิค นายอัฏฐวัฒน์ กฤตยาเจริญพงศ์
13210*** วิทยาลัยเทคนิคระยอง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิค สุวัฒน์ บรรเทาทุกข์
13270*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สระแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศศิธร ใจเอื้อ
13620*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ภาคเหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นางสาวจันทร์ทิพย์ ใจแสน
13841*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
13310*** วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยสารพัดช่าง นายสุรสิทธิ์ ปักกะทานัง
13420*** วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพ นายจักรพงษ์ แถวบุญตา
13570*** วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ภาคเหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิค นายวชิรศักย์ กุลดี
13640*** วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ภาคเหนือ สุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่าง suthira sonngaydee
13341*** วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิค นายจักรพันธ์ ผิวผ่อง
13610*** วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ภาคเหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
13620*** วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ภาคเหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพ นายสงคราม โฉมศรี
13170*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ภาคกลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นางสาวเอมมิกา พงศ์สวัสดิ์
13140*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นางสาวสุภมาศ ผิวบาง
13301*** วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิค นางสาวไอย์ลดา น้อยชนะ
13110*** วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่าง นางสาวชนม์นิภา ปัญญาทอง
13860*** วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ภาคใต้ ชุมพร วิทยาลัยประมง นางสาววนิดา กุลจิตติภักดี
13300*** วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว สุพิชฌาย์ เกลี้ยงกลม
13100*** วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยศิลปหัตกรรม พัชรา อ่อนเมือง
13104*** วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการ นายนิเลาะ หะยีสะแม
13102*** วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการ นางวัฒนาภรณ์ ธรรมบัวชา
13660*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ภาคเหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นางกนกกาญจน์ เวชศิลป์
13480*** วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยการอาชีพ นางพิชญา พิมพ์พันธ์
13380*** วิทยาลัยการอาชีพเซกา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยการอาชีพ นายนิคม จันทร์ใด