ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา ภาค จังหวัด ประเภท ผู้ลงทะเบียน
13500*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภัทร์พิชชา เรืองปัญญา
13540*** วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ภาคเหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิค เจษฎา แสนใจยา
13550*** วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ภาคเหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่าง พรชัย สีแดง
13570*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ภาคเหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุริยา ต๊ะศรีเรือน
13500*** วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิค นางกฤษณฤดี หลุยจำวัล
13550*** วิทยาลัยเทคนิคน่าน ภาคเหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิค นางมณีวรรณ ทะนันไชย
13650*** วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการ นางรวีภัทร์ แคทอง
13530*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุกัญญา ขำทับทิม
13601*** วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิค อาทิตย์ รอดย้อย
13501*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นายประทีป ทองคำ
13530*** วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวสมฤทัย รักชู
13710*** วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ภาคกลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพ นายธนกร ศิริกิจธนสาร
13630*** วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ภาคเหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพ test
13760*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ภาคกลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษา นางสุนิสา อินทนิน
13750*** วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
13160*** วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ภาคกลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพ นางสาววารีรัตน์ รักลาย
13710*** วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ภาคกลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพ นายนพดล วิพานิช
13720*** วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิค นายอัศวิน ขำอรุณ
13760*** วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ภาคกลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพ ณัฐฐา ตาลวงค์
13170*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ภาคกลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษา นางสาวสัชฌุกร เชื้อปุย
13760*** วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ภาคกลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่าง นายธีระศักดิ์ เกลื่อนกลาด
13180*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ภาคกลาง ชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรา เลิศศรี
13770*** วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิค นายสถาพร เนินทราย
13760*** วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภาคกลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพ นายวิกรม ดังก้อง
13770*** วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวพิชชาพร ทศฤทธิ์
13170*** วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ภาคกลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิค สุพิน วรรณรส
13700*** วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ภาคกลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิค นายนิพจน์ เสียงไพเราะ
13141*** วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพ นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ
13310*** วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิค นายพรชัย เดิมทำรัมย์
13480*** วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ นายวงษ์ทอง คึมยะราช
13470*** วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยสารพัดช่าง กรองกาญจน์ คำธิ
13451*** วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิค นายชินสิงห์ เวียงวะลัย
13340*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พิพัฒน์ สุขบุญ​
13370*** วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
13321*** วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวสารภี พาหา
13320*** วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวสุนิสา สมนิยาม
13302*** วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวอรปรียา เตชะทัต
13400*** วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
13440*** วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยสารพัดช่าง ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ แววศรี
13420*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษา นางสาวอมร บุตรเวียงพันธ์
13341*** วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิค นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
13361*** วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพ อัญชลี มิ่งขวัญ
13440*** วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิค ปริญญา ชุมพล
13401*** วิทยาลัยการอาชีพพล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพ นายธีรภพ สิงขรอาจ
13330*** วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิค นายจิรศักดิ์ ดุษฎี
13341*** วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวภัคจิรา พันธ์ุครู
13440*** วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพ นางสาวกัลยกร จันทราภรณ์
13300*** วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษา นางจุฬารัตน์ เดชดี
13470*** วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคนิค นายวิสารท์ เสมา
13240*** วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิค นางจุฑารัตน์ อุดมพันธ์
13210*** วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยสารพัดช่าง นางอุไรศรี สุขลาภ
13240*** วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพ นายนที มะเหม็ง
13260*** วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นครนายก วิทยาลัยการอาชีพ พเดช เกตุช้าง
13110*** วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิค นายนที พุ่มจำปา
13210*** วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิค นายศรายุทธ ทบเนตร
13220*** วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพ นายสำราญ วงษ์ชมภู
13200*** วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิค จิรวัฒน์ แสงคุณธรรม
13101*** วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่าง สุทธิศักดิ์ ธีรพรอมรรัตน์
13200*** วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิค นางสาวแววผกา สำราญ
13240*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นายณฐวุฒ สมศรี
13110*** วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิค นายชาตรี สรงประเสริฐ
13920*** วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ภาคใต้ ตรัง วิทยาลัยสารพัดช่าง นางศรีอาภรณ์ ด้วงนุ้ย
13820*** วิทยาลัยเทคนิคพังงา ภาคใต้ พังงา วิทยาลัยเทคนิค นายนพรัตน์ ขำแก้ว
13930*** วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง วิทยาลัยการอาชีพ sukon chooluen
13860*** วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ภาคใต้ ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพ นายธนกฤต ไพรัตน์
13930*** วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ภาคใต้ พัทลุง วิทยาลัยสารพัดช่าง นางสาวอรฤทัย เมืองสง
13860*** วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ภาคใต้ ชุมพร วิทยาลัยเทคนิค สุนิสา เทียนมนัส
13860*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ภาคใต้ ชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุลัดดา บุญมี
13840*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษา onanong saelim
13801*** วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือ นางสาวสุจิตรา ล่องทอง
13850*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ภาคใต้ ระนอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี PRAMOTH HANNARONG
13840*** วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิค นายวรรณชัย อุภัยพงศ์
13900*** วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ภาคใต้ สงขลา วิทยาลัยประมง สุจิตรา หูเขียว
13841*** วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพ นายอมรินทร์ ริยาพันธ์
13950*** วิทยาลัยเทคนิคยะลา ภาคใต้ ยะลา วิทยาลัยเทคนิค นายกฤตภัทร วรรณเริก
13830*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภาคใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษา นายศรายุทธ ธารอำมฤต
13910*** วิทยาลัยการอาชีพละงู ภาคใต้ สตูล วิทยาลัยการอาชีพ นายบัญญัติ หลังเศษ
13910*** วิทยาลัยเทคนิคสตูล ภาคใต้ สตูล วิทยาลัยเทคนิค นางอภิรดี ไชยสุรินทร์
13920*** วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ภาคใต้ ตรัง วิทยาลัยการอาชีพ นายปรีชา ฉิ้มเฉิดฉาย
13650*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษา นายกฤษดา สุขสว่าง
13220*** วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่าง นายศุภชัย ชิณเดช
13650*** วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิค นางสาวฆัทนียา กาวีพันธ์
13420*** วิทยาลัยเทคนิคเลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยเทคนิค นางธนภร ราชพัฒน์
13210*** วิทยาลัยเทคนิคระยอง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระยอง วิทยาลัยเทคนิค สุวัฒน์ บรรเทาทุกข์
13570*** วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ภาคเหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิค นายวชิรศักย์ กุลดี
13341*** วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิค นายจักรพันธ์ ผิวผ่อง
13170*** วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ภาคกลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นางสาวเอมมิกา พงศ์สวัสดิ์