แสดงข้อมูลศูนย์บริการ

แสดงข้อมูล

ลำดับที่
ชื่อศูนย์บริการ
หมู่บ้าน ผู้รับบริการ ครู นักเรียน ช่างชุมชน ซ่อม/คน สร้าง/คน พัฒนา/คน
1
13,563 191,945 13,441 22,378 2,973 199,080 / 131,936 1,775 / 38,380 1,033 / 21,629
13,563 191,945 13,441 22,378 2,973 199,080 1,775 1,033
จำนวน 1 ศูนย์บริการ