แสดงข้อมูลศูนย์บริการ

แสดงข้อมูล

ลำดับที่
ชื่อศูนย์บริการ
หมู่บ้าน ผู้รับบริการ ครู นักเรียน ช่างชุมชน ซ่อม/คน สร้าง/คน พัฒนา/คน
1
14,666 223,171 15,476 26,236 3,385 233,687 / 154,051 2,041 / 44,182 1,181 / 24,938
14,666 223,171 15,476 26,236 3,385 233,687 2,041 1,181
จำนวน 1 ศูนย์บริการ