แสดงข้อมูลศูนย์บริการ

แสดงข้อมูล

ลำดับที่
ชื่อศูนย์บริการ
หมู่บ้าน ผู้รับบริการ ครู นักเรียน ช่างชุมชน ซ่อม/คน สร้าง/คน พัฒนา/คน
1
12,183 152,787 10,793 17,399 2,343 157,532 / 106,832 1,379 / 28,685 797 / 17,270
12,183 152,787 10,793 17,399 2,343 157,532 1,379 797
จำนวน 1 ศูนย์บริการ