แสดงข้อมูลศูนย์บริการ

แสดงข้อมูล

ลำดับที่
ชื่อศูนย์บริการ
หมู่บ้าน ผู้รับบริการ ครู นักเรียน ช่างชุมชน ซ่อม/รายการ สร้าง/หลักสูตร พัฒนา/หลักสูตร
1
7,039 97,156 6,243 11,038 1,473 95,456 905 500
7,039 97,156 6,243 11,038 1,473 95,456 905 500
จำนวน 1 ศูนย์บริการ