คลังข้อมูลผลงานอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เกี่ยวกับระบบ


ระบบคลังข้อมูลผลงานอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


“ใช้งานง่าย ได้ประโยชน์ โปรโมทอาชีวศึกษาไทย”

ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลผลงานอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานรางวัลดีเด่น ของอาชีวศึกษา สามารถนำข้อมูลไปตัดสินใจในการบริหารองค์กรเพิ่มปริมาณผู้เรียน และภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาได้


ประโยชน์


1. ระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้งานได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา
2. สามารถนำข้อมูลสารสนเทศจากระบบไปใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารได้รวดเร็ว
3. ผู้ใช้สนใจในการค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้ข้อมูลตามต้องการ
4. ประชาสัมพันธ์ ผลงาน รางวัลดีเด่นเพิ่มปริมาณผู้เรียนและภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาได้

ข้อมูลผลงาน ผลงานทั้งหมด


การเพิ่มปริมาณผู้เรียน ประจำปีการศ... 2

การแข่งขันทักษะวิชาชีพการติตตั้งจ... 2

การแข่งขันทักษะวิชาชีพการติตตั้งจ... 2

การแข่งขันทักษะติดตั้งจานรับสัญญา... 2

การดำเนินงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษ... 4

การแข่งขันแผนการตลาด ระดับอุดมศึกษ... 6

รางวัลในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต... 2

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬากาหลงเกมส... 3

นางจงดี ทิพย์เพ็ง ได้รับโล่ห์เกียต... 2

การแข่งขันศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแห... 4

โครงงานวิทยาศาสตร์ เอส-โซ่ ระดับ ปว... 3

โครงงานวิทยาศาสตร์ เอส-โซ่ ระดับ ปวช... 3

มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้... 3

หมวกกันน็อคติดชุดกันฝน... 5

การแข่งขันประกอบและตรวจซ่อมเครื่อ... 6

ทักษะการแข่งขันการติดตั้งจานรับสั... 4

การประกวดแข่งขันพัฒนาโปรแกรม At Home Applict... 5

การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน... 3

ทักษะการติดตั้งตู้สาขาระบบโทรศัพท... 6

การแข่งขันประกอบและตรวจซ่อมเครื่อ... 4

การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์... 5

ทักษะการแข่งขันไมโครคอนโทรลเลอร์... 4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนแผ... 21

ครูดีเด่นอาชีวศึกษา (ช่างอุตสาหกรร... 14

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี... 17

การพูดสาธิตภาษาอังกฤษ... 19

GAC Fruit Coffee and Luffa Soap... 19

การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ... 16

Application Resistor... 19

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ "สบู่ฟักข้าว"... 17

ครูดีเด่น ประจำปี 2560... 19

Pascal application for android... 16

การศึกษาทดลองผลิตกล้วยหินกรอบแก้ว... 19

การแข่งขันทักษะ การเขียนแผนธุรกิจ... 19

การเขียนเว็บเพจ "การขายสินค้าออนไล... 19

การแข่งขันทักษะ การติดตั้งเครื่องป... 17

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น... 16

รางว้ลคือครูดีศรี จชต.และครูผู้เสี... 18

ครูดีศรีกาหลง... 16

ครูดีศรีกาหลง... 18

ครูดีศรีกาหลง... 13

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในง... 23

สถานศึกษาที่มีผลการประเมินประสิทธ... 16

ครุูดีศรีสตูล... 18

ครูดีศรีควนกาหลง... 15

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง แข่งข... 21

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระบบประมวล... 19

รางวัลชนะเลิศ สมาชิกดีเด่นภายใต้ก... 16

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน... 16

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน... 18

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน... 18

สิ่งประดิษฐ์ เปลนอนในรถยนต์สำหรับ... 19

รางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่... 20

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เครื่องทำค... 19

ได้รับรางวัลศูนย์เฝ้าระวังด้านวัฒ... 21

นายเอกพันธ์ นาทาน ได้รับรางวัลเยาว... 22

นางสมใจ เทพนรินทร์ ครอบครัวครูดี ระ... 65

รางวัลนักเรียน ดีเด่นด้านคุณธรรม จ... 19

นายสุวรรณ์ ถิ่นแก้ว ได้รับรางวัล "คร... 99

เปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอควนโด... 20

ที่อยู่ติดต่อ

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
    456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • info@svc.ac.th
  • www.svc.ac.th
  • 0-7728-2001, 0-7728-4499 Fax. 0-7727-2631

สนับสนุนโดย

    นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี