คลังข้อมูลผลงานอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข้อมูลผลงาน ผลงานทั้งหมด


หมวกกันน็อคติดชุดกันฝน... 3

การแข่งขันประกอบและตรวจซ่อมเครื่อ... 3

ทักษะการแข่งขันการติดตั้งจานรับสั... 3

การประกวดแข่งขันพัฒนาโปรแกรม At Home Applict... 2

การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน... 2

ทักษะการติดตั้งตู้สาขาระบบโทรศัพท... 3

การแข่งขันประกอบและตรวจซ่อมเครื่อ... 2

การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์... 2

ทักษะการแข่งขันไมโครคอนโทรลเลอร์... 2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนแผ... 18

ครูดีเด่นอาชีวศึกษา (ช่างอุตสาหกรร... 8

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี... 15

การพูดสาธิตภาษาอังกฤษ... 14

GAC Fruit Coffee and Luffa Soap... 15

การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ... 14

Application Resistor... 16

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ "สบู่ฟักข้าว"... 13

ครูดีเด่น ประจำปี 2560... 16

Pascal application for android... 14

การศึกษาทดลองผลิตกล้วยหินกรอบแก้ว... 16

การแข่งขันทักษะ การเขียนแผนธุรกิจ... 14

การเขียนเว็บเพจ "การขายสินค้าออนไล... 15

การแข่งขันทักษะ การติดตั้งเครื่องป... 14

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น... 13

รางว้ลคือครูดีศรี จชต.และครูผู้เสี... 15

ครูดีศรีกาหลง... 15

ครูดีศรีกาหลง... 14

ครูดีศรีกาหลง... 11

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในง... 20

สถานศึกษาที่มีผลการประเมินประสิทธ... 14

ครุูดีศรีสตูล... 15

ครูดีศรีควนกาหลง... 12

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง แข่งข... 18

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระบบประมวล... 14

รางวัลชนะเลิศ สมาชิกดีเด่นภายใต้ก... 15

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน... 14

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน... 14

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน... 15

สิ่งประดิษฐ์ เปลนอนในรถยนต์สำหรับ... 15

รางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่... 18

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เครื่องทำค... 15

ได้รับรางวัลศูนย์เฝ้าระวังด้านวัฒ... 18

นายเอกพันธ์ นาทาน ได้รับรางวัลเยาว... 18

นางสมใจ เทพนรินทร์ ครอบครัวครูดี ระ... 62

รางวัลนักเรียน ดีเด่นด้านคุณธรรม จ... 15

นายสุวรรณ์ ถิ่นแก้ว ได้รับรางวัล "คร... 91

เปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอควนโด... 15

รางวัลชนะเลิศ "การประกวด TO BE NUMBER ONE Award Satun Pr... 14

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "การแ... 15

รางวัลชนะเลิศ กองลูกเสือดีเด่น และ ... 11

ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านคุณ... 15

ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐาน... 19

ร่วมกิจกรรมชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ... 16

การประกวดแผนธุรกิจ ระดับจังหวัด... 116

นายคุณากร สวัสดี ได้รับรางวัลชนะเล... 16

รางวัล่ชนะเลิศ สถานศึกษาสีขาว ปลอด... 18

รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน สถานศึกษา... 16

วิทยาลัยเทคนิคสตูล ไดรับรางวัลพระร... 17

นางเอกพันธ์ นาทาน ได้รับรางวัลพระร... 15

นายเอกพันธ์ นาทาน ได้รับรางวัลพระร... 15

ที่อยู่ติดต่อ

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
    456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • info@svc.ac.th
  • www.svc.ac.th
  • 0-7728-2001, 0-7728-4499 Fax. 0-7727-2631

สนับสนุนโดย

    นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี